Dongenseweg 63
Tilburg

Dongenseweg 63 | Tilburg

600 m2 Winkelruimte


Aan doorgaande weg tussen industrieterrein Vossenberg, Kraaiven en Charlote Oord gelegen bedrijvenlocatie, totaal groot 18.075m2. Op de locatie zijn momenteel vier bedrijfshallen gesitueerd, groot 2.650m2, 1.000m2, 830m2, en een bedrijfshal groot circa 775m2, totaal circa 5.255m2.

De grootschalige winkelruimte van circa 600m2 is beschikbaar voor verhuur, voorzien van een glazen pui met dubbele entree, balie en een toiletgroep.

Huurprijs
De huurprijs is op aanvraag en te vermeerderen met BTW.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Bestemming
3.1 Bestemmingsomschrijving
3.1.1 Functie
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
bedrijven die zijn genoemd in de bij dit plan gevoegde Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 tot en met 2, met uitzondering van:
inrichtingen als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder jo. onderdeel D van Bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht met dien verstande dat de maximaal toegestane hindercategorie per bestemmingsvlak op de verbeelding is aangegeven;
risicovolle inrichtingen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
bouwwerken van algemeen nut.
3.1.2 Aanduidingen
Ter plaatse van de aanduiding:
bedrijfswoning (bw) zijn de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mede bestemd voor de daarbij weergegeven functie;
caravanstalling (cs) zijn de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden mede bestemd voor stalling t.b.v. caravans, campers, boten en vouwwagens, verhuur bedrijfsruimte categorie 2, herstelwerkplaats ten behoeve van de hiervoor genoemde stalling en de in artikel 3.1.2. sub i genoemde verhuur;
detailhandel (dh) zijn de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden met bestemd voor detailhandel, voor zover deze behoren bij en ondergeschikt zijn aan de genoemde activiteiten onder 3.1.2. sub b (outdoor en adventure);
speciefieke vorm van bedrijf-autoreparatiebedrijf (sb-arb) zijn de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden uitsluitend bestemd voor een autoreparatiebedrijf;
verblijfsgebied (vb) zijn de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden uitsluitend bestemd voor in- en uitritconstructies en toegangsweg ten behoeve van de bereikbaarheid van de achtergelegen bedrijfsgebouwen;
opslag uitgesloten (-op) mogen de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden niet worden gebruikt ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten dan wel ten behoeve van opslag van goederen;
specifieke vorm van bedrijf-vuurwerkopslag (sb-vop) zijn de voor 'Bedrijf'aangewezen gronden mede bestemd voor de daarbij weergegeven functie;
specifieke vorm van bedrijf-vuurwerkverkooppunt (sb-vvp) zijn de voor 'Bedrijf'aangewezen gronden mede bestemd voor de daarbij weergegeven functie;
specifieke vorm van bedrijf-verhuur (vh) zijn de voor 'Bedrijf'aangewezen gronden mede bestemd voor verhuur van campers, caravans en campingartikelen.
3.1.3 Bijbehorende voorzieningen
De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn tevens bestemd voor:
kantines en restauratieve voorzieningen;
kantoorruimten, zijnde ondergeschikt aan de bedrijfsvoering;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
parkeer-, stallings- en verkeersvoorzieningen;
aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
tuinen en erven;
objecten voor beeldende kunst;
bedrijfspompen, alleen voor zover deze ten dienste staan van een transportbedrijf, geplaatst worden/zijn op het eigen bouwperceel en dienen ten behoeve van het eigen gebruik,
bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
voor zover deze behoren bij en ondergeschikt zijn aan één van de onder 3.1.1 en 3.1.2 genoemde functies.
3.1.4 Hogere grenswaarden
Bij het realiseren van de toegelaten functie bedrijfswoning moet worden voldaan aan de van toepassing zijnde vastgestelde hogere grenswaarde (Bijlage 2) en de daarin opgenomen voorwaarden.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken